Regulamin sklepu internetowego PHU A/B/C narzędzia profesjonalne

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy PHU A/B/C narzędzia profesjonalne prowadzony jest przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE A/B/C BOGDAN SERAFIN, PIOTR GRACA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Wczasowa 55, 43-310 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079155, regon 07004590, NIP 547-016-89-98.

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz korzystania z innych funkcjonalności Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,

2. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.

3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4. PRZEDSIĘBIORCA/SPRZEDAWCA - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE A/B/C BOGDAN SERAFIN, PIOTR GRACA SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą: Wczasowa 55, 43-310 Bielsko-Biała wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079155, regon 07004590, NIP 547-016-89-98.

5. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

6. SKLEP - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem phuabc.com.pl.

7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa do korespondencji: PHU A/B/C sp.j. ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała.

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@phuabc.com.pl.

3. Numer telefonu: 334000323.

4. Klient może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w formularzu „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu adresu e-mail, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera, odznaczenia akceptacji Polityki prywatności i zgody na otrzymywanie na adres e-mail treści handlowych, po czym kliknięciu pola „Zapisz”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@phuabc.com.pl.

5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) odznaczenia akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności oraz (3) kliknięciu pola „Załóż konto”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@phuabc.com.pl.

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych

§ 5 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia w Sklepie zgodnie z pkt. 2 poniżej. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na adres e-mail Użytkownika oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

2. Zamówienia składa się z wykorzystaniem z formularza zamówienia, a rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika następujących kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.

3. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.

4. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów. Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.

5. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia. W braku płatności w terminie 14 dni i braku wybrania opcji płatności przy odbiorze zamówienie będzie anulowane.

6. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew tradycyjny,

b. przelew ekspresowy lub kartą płatniczą lub BLIK za pośrednictwem operatora PayU,

c. przy odbiorze (za pobraniem, do max 6500 zł).

7. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a. odbiór w Paczkomacie obsługiwanym przez InPost,

b. przesyłka kurierska,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała – w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 17:00 oraz w soboty od godziny 8:30 do 12:30.

9. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Termin dostawy Produktu do Użytkownika wynosi do 14 dni (Użytkownik termin dostępności może sprawdzić w karcie danego Produktu w Sklepie). Bieg terminu liczy się:

a. w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy lub zawarcia umowy sprzedaży – w zależności od wybranego sposobu płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail Użytkownika.

W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

W razie gdyby Produkt zamówiony nie był dostępny w ciągu 14 dni, Sklep skontaktuje się z Użytkownikiem (e-mailowo i/lub telefonicznie), który podejmie decyzję czy będzie oczekiwał na realizację zamówienia czy z zamówienia całego lub części w zakresie tego Produktu rezygnuje. W przypadku rezygnacji Sklep niezwłocznie zwróci Użytkownikowi kwotę ceny, jeżeli została zapłacona, na warunkach jak w § 6 Regulaminu.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, oprócz kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy,

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie lub podał inne (w przypadku płatności za pobraniem); w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

d. Klient powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy kontaktowy: PHU A/B/C sp.j. , ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni,

e. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,

f. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów:

(1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(4) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

§ 7 REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sklep (np. Konto, Newsletter), z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 3 i n. poniżej) Użytkownik może składać na przykład: pisemnie na adres: PHU A/B/C sp.j. , ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała, w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail na adres: sklep@phuabc.com.pl.

2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

(2) żądania Użytkownika; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sklep następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.

6. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: PHU A/B/C sp.j., ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku zasadnej reklamacji. Uprasza się Użytkownika, aby nie wysyłał Produktu bez konsultacji ze Sprzedawcą i bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji z tytułu wad (czasami wysłanie Produktu nie jest wymagane dla oceny zasadności reklamacji, a Sprzedawca w razie potrzeby może zorganizować transport na swój koszt). Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Użytkownik obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.

8. Użytkownik niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Użytkownika nie będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta zostaje wyłączona.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: katowice.wiih.gov.pl); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php. Sklep jest zarejestrowany na tej platformie, a wyszukanie może nastąpić przez podanie adresu e-mail rejestrowego, tj. sklep@phuabc.com.pl.

4. Powyższe nie przysługuje Przedsiębiorcom o prawach konsumenta.

§ 9 DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep znajdziecie Państwo w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. usługa Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Miejscowość, data................

 

.............................................

.............................................

.............................................

Imię i nazwisko

Adres, telefon

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

A/B/C BOGDAN SERAFIN, PIOTR GRACA SPÓŁKA JAWNA,

ul. Strażacka 37,

43-310 Bielsko-Biała

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

Ja .....................................niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

- .................................................

- ................................................

- ................................................

 

Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 

Umowa dotyczy zamówienia Nr ...................................................

 

Data odbioru towaru..................................................................

 

Numer konta bankowego, na który nastąpi zwrot płatności:

...........................................................................................................

 

 

 

...................................

Podpis
Program partnerski dla klientów sklepu PHU A/B/C - profesjonalne narzędzia