POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO phuabc.com.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka PHU A/B/C B. Serafin i P. Graca sp.j., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej pod numerem 0000079155 KRS Wydział VIII Gospodarczy KRS - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. Dane kontaktowe Administratora: telefon komórkowy: 537339992, telefony stacjonarne: 33 8160511 lub 33 8140108, adres e-mail: sklep@phuabc.com.pl.

1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

2.1. Danych osobowe użytkowników naszego sklepu internetowego:

- zbieramy je w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji

- dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres IP. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

2.2. Dane osobowe odbiorców newslettera:

- zbieramy je w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych;

- dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej;

- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.

2.3. Dane osobowe zbierane w celach marketingowych:

- zbieramy je w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną za Państwa zgodą;

- dane te obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,

- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

2.4. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:

- dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami

- dane te obejmują imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP

- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

3.PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w oparciu o wynikającą z RODO podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:

● umowa o świadczenie usług sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

● ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

● nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

- przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z naszą działalnością, w tym świadczonymi usługami,

- zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na

optymalizację naszej działalności,

- prowadzeniu działań w ramach marketingu bezpośredniego,

● Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zdecydujecie się ją wyrazić (art. 6 ust.1 lit. a RODO), np. w przypadku zapytań lub newsletter. Proszę pamiętać, że możecie ją w każdej chwili wycofać kontaktując się z nami.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Was zgody pozostaje zgodne z prawem.

4. ODBIORCY TWOICH DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszą działalnością korzystamy z usług innych podmiotów, które wspierają naszą działalność. Tym samym Państwa dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:

● firmom hostingowym udostępniającym nam miejsce na serwerach,

● osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,

wspierającym naszą bieżącą działalność w zakresie technicznym,

● dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możecie Państwo zapłacić za nasze usługi,

● podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,

● podmiotom świadczącym usługi statystyczne oraz analityczne,

● firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe w przypadku wysłania do Państwa zamówionego towaru,

● firmie edrone świadczącej usługi marketing automation,

● odpowiednim organom państwowym w celu spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

5. TAG REMARKETINGOWY

Nasz serwis korzysta z kodów remarketingowych Google AdWords i/lub Google Analytics reklamodawców displayowych. Są one używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google i wyszukiwarce Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe Google AdWords może wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili stronę www.phuabc.com.pl, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google. Każdy odwiedzający nasz serwis ma możliwość zrezygnowania ze śledzenia poprzez Google AdWords/Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices.W celu zablokowania udostępniania Google Analytics informacji o aktywności na stronie Sklepu Internetowego, można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W takim przypadku dane pozyskiwane przez Administratora za pomocą Strony Internetowej mogą być przekazywane do państw trzecich z uwagi na siedzibę podmiotów dostarczających ww. narzędzia informatyczne (tutaj: Stany Zjednoczone). Pomimo tego Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie i ochronę danych osobowych, a przekazanie do państw trzecich odbywa się w oparciu o umowę o powierzeniu danych.

6. UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych macie Państwo prawo:

● dostępu do Twoich danych osobowych,

● ich sprostowania,

● żądania usunięcia,

● żądania ograniczenia przetwarzania,

● przeniesienia danych do innego administratora danych,

a także prawo:

● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

- z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z nami poprzez adres mailowy: rodo@phuabc.com.pl lub listownie na adres PHU A/B/C sp.j. ul. Strażacka 37, 43-582 Bielsko-Biała.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

● przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych lub;

● ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub

● cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

● zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

8. POLITYKA COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

- umożliwienia zalogowania

- utrzymania sesji (stanu zalogowania)

- dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)

- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

- tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

W celu optymalizacji działania naszej strony internetowej, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.  

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki Cookies nie były automatycznie rejestrowane. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer 

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

9.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

9.2.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

9.2.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

9.2.3. Certyfikat SSL.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu na adres e-mail rodo@phuabc.com.pl