Program partnerski dla klientów sklepu PHU A/B/C - profesjonalne narzędzia

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program partnerski A/B/C”.
 2. Organizatorem Programu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe A/B/C Bogdan Serafin, Piotr Graca Sp. j., KRS 000079155, NIP 5470168998, REGON 070004590 z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-310, ul. Wczasowa 55, e-mail: sklep@phuabc.com.pl („Organizator”).
 3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie partnerskim A/B/C, ustalone przez Organizatora.
 4. Przystępując do Programu Uczestnicy akceptują warunki niniejszego Regulaminu. Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.phuabc.com.pl.
 5. Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu produktów w sklepie internetowym Organizatora - www.phuabc.com.pl oraz ich aktywizację, tj. podejmowanie określonych, premiowanych aktywności, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Program dotyczy także klientów instytucjonalnych obsługiwanych stacjonarnie przez przedstawicieli handlowych Organizatora, a w ich przypadku występują odmienności zasad Programu wskazane w Regulaminie.
 6. Program obowiązuje w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r.
 7. Wyjaśnienie pojęć używanych w Regulaminie:

Klient – osoba, która dokonuje transakcji w swoim imieniu i na swoją rzecz u Organizatora.

Punkt – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich produktu/ów w sklepie internetowym Organizatora, określonych czynności lub zakupu Klienta instytucjonalnego.

Nagroda – produkt z oferty Organizatora, który Uczestnik Programu może nabyć w promocyjnej cenie 1 grosz, w ramach zasad Programu.

Program – program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów sklepu internetowego Organizatora i Klientów instytucjonalnych.

Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika będące kontem zarejestrowanym na stronie www.phuabc.com.pl, na którym są odnotowywane transakcje Uczestnika z poziomu konta, powodujące naliczenie lub odliczenie Punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu; jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.

Uczestnik Programu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie i na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz zarejestruje Konto Uczestnika w sklepie internetowym Organizatora. Uczestnikiem Programu jest także Klient instytucjonalny obsługiwany przez przedstawiciela handlowego Organizatora, który dokonuje zakupów przez przedstawiciela lub przez sklep internetowy i ma zarejestrowane Konto.

§ 2. Warunki przystąpienia do Programu

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 2. W Programie może brać udział Klient, który dokona rejestracji konta w sklepie internetowym, podając imię, nazwisko, adres e-mail i ustawiając hasło, a Punkty będą naliczane za zakupy pod warunkiem dokonywania tych zakupów w formie zalogowanego użytkownika. Klient instytucjonalny także posiada Konto rejestrowane samodzielnie w sklepie internetowym Organizatora, jednak może dodatkowo dokonywać zakupów stacjonarnie przez handlowca.
 1. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe.
 1. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Konta Uczestnika, osoba przystępująca do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na tych warunkach.
 2. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu lub na rzecz osób trzecich.
 3. Każdy Uczestnik Programu ma prawo w dowolnym momencie sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów. W tym celu powinien zalogować się do Konta Uczestnika i sprawdzić dane w zakładce „program lojalnościowy”.
 4. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.

§ 3. Gromadzenie Punktów

 1. Uczestnik Programu gromadzi Punkty za złożone i opłacone zamówienia produktów w sklepie internetowym Organizatora (spośród całego proponowanego asortymentu sklepu), w okresie obowiązywania Programu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów instytucjonalnych dotyczy to także zakupów stacjonarnych przez handlowca.
 2. Punkty naliczane są w ten sposób, że Uczestnikowi za każde pełne 10,00 zł netto wydane na zakup produktu/ów Organizatora przyznawany jest 1 punkt.
 3. Organizator przyznaje Punkty dodatkowe za następujące aktywności Uczestnika, tj.

a)      za rejestrację Konta Uczestnika na stronie www.phuabc.com.pl 50 Punktów,

b)      za subskrypcję newslettera Organizatora 50 Punktów,

c)      za jedną opublikowaną recenzję zakupionego produktu 10 Punktów.    

 1. Punkty i produkty-nagrody w Programie nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 2. Punkty naliczane są w momencie opłacenia zamówienia przez Uczestnika Programu, jednak ich odzwierciedlenie w Koncie Uczestnika z przyczyn technicznych następuje w momencie odbioru zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Punkty dla Klientów instytucjonalnych - w przypadku realizacji zakupów przez handlowca - wprowadzane są do ich Konta przez Organizatora za dany kwartał kalendarzowy, w terminie do końca następnego miesiąca po upływie tego kwartału. Punkty są przyznawane tylko za zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta terminowo.
 4. W przypadku zwrotu produktu, za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego produktu, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Organizatora, Punkty naliczone za zakup takiego produktu zostają anulowane. Jeżeli Uczestnik zdążył już otrzymać nagrodę za takie Punkty i nie posiada nadwyżki Punktów do anulowania, Organizator może zażądać zwrotu nagrody na koszt Uczestnika lub zapłaty kwoty wartości tej nagrody z wyrównaniem Punktów po odliczeniu jak w zdaniu pierwszym.
 5. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia obowiązywania Programu (w ramach niezakończonego przed czasem Programu) i w tym czasie można skorzystać z zakupu w promocyjnej cenie 1 grosz. Po upływie tego okresu niewymienione Punkty przepadają.

§ 4. Nagrody

 1. Za zebrane Punkty Klient – w okresie ich ważności – nabywa prawo do zakupu produktu – nagrody za promocyjną cenę 1 grosz. Dotyczy to wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym www.phuabc.com.pl, których wartość punktowa została określona w karcie produktu w Koncie Uczestnika w zakładce „zakup za punkty”.
 2. Wartość punktowa, czyli liczba wymaganych Punktów do wymiany za produkt, widoczna jest po zalogowaniu Klienta do Konta Uczestnika, na karcie danego, dostępnego produktu w zakładce „zakup za punkty”.
 3. Uczestnik dokonuje zakupu wybranego produktu za Punkty poprzez Konto Uczestnika w zakładce „zakup za punkty”, podając jednocześnie swoje dane do wysyłki i dokonując zapłaty w kwocie 1 grosz na dane wskazane w formularzu zamówienia nagrody. Organizator dostarczy produkt-nagrodę do Uczestnika w terminie przewidzianym jak w karcie danego produktu.
 4. Po dokonaniu zamówienia nagrody z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości nagrody ilość Punktów, a pozostała ilość Punktów znajduje się na Koncie Uczestnika do dalszego wykorzystania.
 5. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Organizatora produktu zamówionego jako nagroda, z przyczyn niezależnych od Organizatora, zwróci się on do Uczestnika w formie e-mail z zapytaniem o możliwość zmiany nagrody lub anulowania wymiany Punktów na tę konkretną nagrodę. W braku oświadczenia Uczestnika w terminie 7 dni zamówienie nagrody będzie anulowane, Punkty zwrócone na Konto Uczestnika, a zapłata 1 grosza powróci do Klienta taką samą drogą jak uiszczono zapłatę.

§ 5. Dane osobowe Uczestników

 1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przez przekazane przez niego w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora jako administratora danych w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”), a także przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Wysyłając formularz rejestracyjny, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Organizatora, w celach realizacji Programu.
 3. Podanie danych osobowych do Programu jest dobrowolne. Odmowa podania wymaganych danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 4. Dane osobowe Uczestników Programu zbierane są w celu uczestnictwa w Programie i realizacji jego zasad (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach wykonywania obowiązków administracyjno-podatkowych przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), obsługi reklamacji Uczestników lub zapytań, a razie wyrażenia zgody przez Uczestnika także w celach kierowania do niego ofert handlowych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora niezwłocznie o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie, tj. dokonać odpowiednich zmian z poziomu Konta Uczestnika lub złożyć stosowny wniosek o zmianę do Organizatora.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane do następujących odbiorów, którzy wspomagają Organizatora w realizacji Programu: dostawców przesyłek, podmiotów wspierających działania marketingowe (w tym agencji marketingowych), podmiotów świadczących usługi informatyczne, prawne i księgowe, w związku z Programem.
 7. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres udziału w Programie, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Organizatora lub Uczestnika, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach handlowych i marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na te cele lub każdorazowo do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, żądania ich usunięcia. W celu realizacji uprawnień należy zwrócić się do Organizatora na adres e-mail lub pisemnie. Ponadto Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), w przypadku stwierdzenia, iż Organizator dopuścił się naruszeń przepisów prawa.
 9. Organizator przy obsłudze elektronicznego stanu Konta Uczestnika używa plików cookies. Zapisywane są one przez Organizatora na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową www.phuabc.com.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Daje to możliwość opracowywania statystyk strony, logowania i utrzymywania sesji Uczestników i zapamiętywania ich wyborów. Mechanizm jednak nie pozwala na pobieranie danych osobowych Uczestników w ten sposób. Jeżeli Uczestnik nie wyraża na to zgody powinien dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia mobilnego (co może jednak spowodować brak możliwości korzystania z wszystkich funkcji strony i Konta Uczestnika).

§ 6. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody w Programie

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, działaniem strony internetowej Organizatora, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji u Organizatora. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.
 2. Gwarancje dotyczące produktu-nagrody udzielone przez podmioty trzecie (producentów, dystrybutorów itp.), Organizator wydaje Uczestnikowi wraz z wydaniem nagrody. Organizator nie udziela gwarancji we własnym zakresie.
 3. Organizator odpowiada wobec Uczestnika, jeżeli wydany produkt-nagroda ma wadę prawną lub fizyczną, z tymże wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów instytucjonalnych za otrzymane w ramach warunków promocyjnych produkty-nagrody.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu dostarczenia wadliwej w myśl przepisów prawa nagrody, Uczestnik winien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (lub e-mail), datę otrzymania nagrody i stwierdzenia wady, a w razie potrzeby dostarczyć wadliwą nagrodę do Organizatora lub w inny sposób udowodnić wadliwość nagrody (np. zdjęcia). Uczestnik ma obowiązek przedstawić żądanie dotyczące reklamowanego z tytułu rękojmi produktu-nagrody. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Organizatorem lub Uczestnikiem będącym konsumentem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Uczestnik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Dla skorzystania z tych metod nie jest konieczne uprzednie składanie reklamacji do Organizatora.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora oraz poprzez powiadomienie na e-mail podany przy rejestracji Konta Uczestnika.
 2. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na miesiąc wcześniej, na stronie internetowej Organizatora.
 3. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora przed terminem obowiązywania określonym w Regulaminie, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem mają prawo nabycia produktu-nagrody za Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika, powinni dokonać tego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika ulegają unieważnieniu. Organizator powiadomi Uczestników o zakończeniu Programu poprzez wysłanie informacji o zakończeniu trwania Programu na adres e-mail Uczestnika, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.
 4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie bezpośrednio na adres Organizatora na piśmie lub drogą e-mail oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika powinien wymienić Punkty zgodnie Regulaminem w terminie 30 dni licząc od daty złożonego przez niego oświadczenia o rezygnacji. Po tym terminie Punkty ulegają unieważnieniu. Rezygnacja z samego Konta Uczestnika jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Programie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Uczestnika naruszającego postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Zablokowanie oznacza, że Konto Uczestnika nie jest aktywne, tj. Uczestnik nie gromadzi Punktów ani nie może nabywać produktów – nagród w promocyjnych cenach w zamian za Punkty.
 6. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku Klientów instytucjonalnych wg siedziby Organizatora.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.