Regulamin bonów podarunkowych

PHU A/B/C PROFESJONALNE NARZĘDZIA

 

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania
z bonów podarunkowych oferowanych przez sklep internetowy PHU A/B/C narzędzia profesjonalne prowadzony przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE A/B/C BOGDAN SERAFIN, PIOTR GRACA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Wczasowa 55, 43-310 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079155, regon 07004590, NIP 547-016-89-98 (dalej zwany „Sklep”).

§ 2 Zasady wydawania bonów podarunkowych

 1. Sklep zobowiązuje się do wydania bonu podarunkowego osobie, która go zakupiła i do przyjmowania płatności realizowanych takim bonem za produkty nabywane przez posiadacza bonu w sklepie internetowym Sklepu, tj. www.phuabc.com.pl.
 2. Wydanie bonu podarunkowego nabywcy nastąpi w formie elektronicznej poprzez przekazanie kodu aktywacyjnego do wykorzystania przy zakupach lub w formie wysyłki bonu na adres wskazany przez nabywcę. Formę wydania wybiera nabywca dokonujący zakupu bonu. Sklep zastrzega, że opcja wysyłki bonu może być dodatkowo płatna, o czym informuje na stronie internetowej podczas składania zamówienia na bon.
 3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za bon podarunkowy w kwocie równej wartości nominalnej bonu. Dostępne wartości bonów oraz wzór/wzory dla wysyłki drogą pocztową, opublikowane są na stronie internetowej www.phuabc.com.pl.
 4. Aby zakupić bon podarunkowy nabywca wybiera na stronie internetowej www.phuabc.com.pl wartość nominalną bonu i dodaje go do koszyka zakupowego; kolejno decyduje w jakiej formie bon ma być wydany (wysyłka czy elektroniczny). Nabywca podaje swoje dane identyfikacyjne w zamówieniu, akceptuje regulamin Sklepu i niniejszy regulamin bonów podarunkowych oraz zapoznaje się z klauzulą ochrony danych osobowych. Nabywca wybiera formę płatności spośród dostępnych (przelew tradycyjny, przelew ekspresowy lub kartą płatniczą lub BLIK za pośrednictwem operatora PayU). Bon zostanie wydany pod warunkiem dokonania płatności przez nabywcę, a w razie braku dokonania zapłaty w ciągu 14 dni, zamówienie na bon będzie anulowane.
 5. Po dokonaniu płatności za zamówienie jak w ust. 4, Sklep w ciągu 1 dnia roboczego wyśle na e-mail podany przez nabywcę kod aktywacyjny dla bonu, a jeżeli nabywca wybrał opcję wysyłki – Sklep dodatkowo – w ciągu 2 dni roboczych zleci dostawę bonu podarunkowego pod podany przez nabywcę adres, z wykorzystaniem usług firmy kurierskiej.
 6. Płatność za bon podarunkowy nie może być dokonana przy użyciu innego bonu podarunkowego.
 7. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.phuabc.com.pl.
 8. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi do Sklepu.
 9. Bon może być użyty przez nabywcę lub jakąkolwiek inną osobę, która jest w jego legalnym posiadaniu, tzn. „bon na okaziciela”.
 10. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie jego ważności. Termin ważności bonu podarunkowego określany jest i odzwierciedlany na wydawanym bonie podarunkowym. Termin ważności bonu komunikowany jest także na stronie do zakupu bonów.
 11. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści bonu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą jego ważności i utratą środków na nim się znajdujących.
 12. Nabycie bonu podarunkowego (bonu tzw. jednego przeznaczenia) stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT). Odpowiedni dokument sprzedaży wydawany jest nabywcy w momencie zakupu bonu, a samo jego wykorzystanie (zakup produktów w ramach opłacenia bonem) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

§ 3 Realizacja bonu podarunkowego

 1. Posiadacz bonu podarunkowego może wykorzystać kwotę nominalną bonu na zakup produktów z oferty w sklepie internetowym Sklepu, oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.
 2. Każdy bon wyposażony jest w unikatowy kod aktywacyjny rejestrowany w systemie Sklepu. Aby skorzystać z bonu należy w trakcie zamawiania produktu/produktów w sklepie internetowym www.phuabc.com.pl w podsumowaniu zamówienia wpisać kod bonu w miejscu „mam bon płatniczy” i aktywować bon przez zatwierdzenie przyciskiem. Spowoduje to przeliczenie zamówienia. Należy po przeliczeniu zachować dalszy tok zamawiania.
 3. Bonem można płacić jednokrotnie. Posiadacz bonu może wykorzystać bon w ten sposób, że kupi produkt/y o wartości minimum takiej jak wartość bonu. Gdy cena produktu/ów, które chce zakupić posiadacz bonu będzie wyższa niż kwota pozostająca na bonie podarunkowym, jest on zobowiązany do zapłaty różnicy ceny produktu/produktów w sposób udostępniony przez Sklep na stronie internetowej. Nie ma możliwości płatności bonem za produkt/y o wartości mniejszej niż wartość bonu podarunkowego.
 4. Sklep nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie bonu przez nabywcę/posiadacza. Duplikaty zagubionych bonów nie są wystawiane.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży produktów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy jest unieważniany, a środki przepadają.

§ 4 Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem produktów przy użyciu bonów będą rozpatrywane przez Sklep zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu znajdującego się na stronie internetowej www.phuabc.com.pl.
 2. Osoba, która nabyła produkty za bon, może skorzystać z prawa zwrotu produktów zakupionych przy użyciu bonu zgodnie z procedurą odstąpienia od umowy opisaną w Regulaminie Sklep znajdującego się na stronie internetowej www.phuabc.com.pl.
 3. Kwota należna z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono bonem nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Klient może wybrać inny produkt/y o tej samej wartości lub droższy produkt/y za dopłatą.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca, jak również posiadacz bonu podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Zakup lub wykorzystanie bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie powyższego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany powyższego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sklep, nie będzie to jednak dotyczyć już nabytych bonów podarunkowych.